Jak otrzymać dodatkową dietę 4T Veterinary Diet gratis?
Poproś o kupon promocyjny swojego lekarza weterynarii.
Kup 4 opakowania diet objętych programem u swojego lekarza weterynarii.
Podbij kupon pieczątką Zakładu Leczniczego przy każdym zakupie.
Uzupełnij kupon swoimi danymi oraz swojego pupila, dołącz kody kreskowe i wyślij go na adres Organizatora.
GRATISOWE opakowanie zostanie wysłane w ciągu 30 dni do Zakładu Leczniczego w którym dokonane były zakupy.
O nadejściu gratisu poinformujemy cię e-mailowo lub telefonicznie.

Mapa lecznic biorących udział w konkursie

Regulamin „Kolekcja Zdrowia 4T”

I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem programu lojalnościowego „Kolekcja Zdrowia 4T” (dalej „Program”) jest Vet Planet Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Brukowej 36 lok. 3 w Łomiankach, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310213, NIP: 5272581427, (dalej „Organizator”).

1.2.     Program prowadzony jest w celu poprawy jakości leczenia zwierząt oraz informowania Uczestników o nowych produktach i nowych sposobach leczenia zwierząt.

1.3.     Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

1.4.     Program nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Uczestnictwo w Programie
2.1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, pełnoletnich, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Nadesłany Kupon promocyjny jest własnością Organizatora.

2.4. Kupon promocyjny i kody kreskowe stanowiące podstawę dokonanego zgłoszenia stanowią część dokumentacji Programu i nie podlegają zwrotowi na rzecz uczestnika.

III. Nagrody w Programie
3.1 Produktami objętymi Programem są następujące produkty 4T Veterinary Diet dostępne w specjalistycznych punktach sprzedaży (dalej „Produkty Promocyjne”):

 • Mobility Dog 6kg, 14 kg
 • Intestinal Dog 2 kg, 14 kg
 • Dermatosis Dog Salmon 2 kg, 14 kg
 • Dermatosis Dog Rabbit 2 kg, 14 kg
 • Obesity Dog 2 kg, 14 kg
 • Renal Dog 2 kg, 14 kg
 • Urinary Cat 2 kg, 6kg
 • Intestinal Cat 2 kg
 • Obesity Cat 2 kg
 • Renal Cat 2 kg
 • Hypoallergenic Insect 2kg, 14kg

3.2. Do odbioru nagrody w Programie uprawniony jest każdy uczestnik, który:
a) zbierze 4 kody kreskowe z identycznych opakowań Produktów Promocyjnych o tej samej gramaturze; kody kreskowe objęte promocją muszą być z karm zakupionych w Zakładzie Leczniczym. Kod kreskowy z opakowania gratisowego nie wlicza się.

b) wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

– realizacji Programu Kolekcja Zdrowia 4T;

– marketingowych Organizatora;

– przekazania jego danych osobowych w celach marketingowych na rzecz Partnerów handlowych

Organizatora;

– otrzymywania na wskazane przez Uczestnika, identyfikujące jego i jego firmę adresy elektroniczne informacji handlowych od Organizatora oraz jego Partnerów handlowych, którym Organizator przekazał adres elektroniczny Uczestnika na podstawie zgody przez niego wyrażonej;

– wykorzystania dla celów marketingu bezpośredniego należących do Uczestnika i jego firmy wszelkich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet, telefon) przez Organizatora i jego Partnerów handlowych.
c) nadeśle Kupon Promocyjny wypełniony zgodnie z punktem 3.3 niniejszego regulaminu na adres Organizatora: Vet Planet Sp. z o.o. ul. Brukowa 36 lok. 3, 05-092 Łomianki

3.3. Kupon Promocyjny upoważniający do odbioru Nagrody powinien zawierać:
a) 4 oryginalne kody kreskowe z identycznych opakowań objętych programem;
b) imię i nazwisko Uczestnika;
c) adres zamieszkania Uczestnika;
d) numer telefonu Uczestnika;
e) adres e-mail Uczestnika;
g) dane psa/kota;

h) wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych we wszystkich celach określonych przez Organizatora;

i) potwierdzenie przez Uczestnika znajomości oraz akceptacji niniejszego Regulaminu;

j) datę i podpis Uczestnika.

3.4. Za każde 4 przesłane kody kreskowe Uczestnik otrzyma jedno gratisowe opakowanie Produktu Promocyjnego, stanowiące kontynuację żywienia ustaloną na podstawie kodów kreskowych, które zostały przesłane wraz z kartą zgłoszeniową (dalej „Nagroda”). Produkty Promocyjne muszą być tego samego rodzaju i tej samej gramatury. Kody kreskowe objęte promocją muszą być z karm zakupionych w Zakładzie Leczniczym. Kod kreskowy z opakowania gratisowego nie wlicza się.

3.5. Nagroda dla Uczestnika zostanie przesłana do Zakładu Leczniczego, w którym zostały zakupione Produkty promocyjne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Vet Planet Sp. z o.o. Kuponu Promocyjnego wypełnionego zgodnie z punktem 3.3 niniejszego regulaminu, wraz z kodami kreskowymi.

3.6. Uczestnik może brać udział w programie dowolną ilość razy.

3.7. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzach ani nagrodach innego rodzaju.

3.8. Produkt gratisowy nie może brać udziału w Programie.

3.9. Wysyłki nagród dokonuje Organizator lub wskazany przez niego Koordynator.

IV. Czas trwania Programu
4.1. Program prowadzony będzie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

4.2. Organizator może przedłużyć czas trwania Programu na kolejny okres. Informacja o przedłużeniu programu zostanie udostępniona na stronie www. Organizatora.

V. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Programu i w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.

5.3. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.

5.4. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany na formularzu zgłoszeniowym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Odpowiedzialność Organizatora
6.1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Nagrody lub nieprawidłowości związane z dostarczeniem Nagrody w przypadku nieprawidłowego lub nieczytelnego wypełnienia kuponu zgłoszeniowego przez Uczestnika, zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika w czasie trwania Programu lub zmiany innych danych osobowych i informacji zawartych w formularzu zwrotu, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika.

6.2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wartości Nagrody.

VII. Dane osobowe

7.1 Dane osobowe Uczestników Programu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

7.3 Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w celu realizacji Programu Kolekcja Zdrowia 4T oraz w celach marketingowych Organizatora i jego Partnerów.

7. 4 Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie:

b) imię i nazwisko;

c) adres zamieszkania;

d) numer telefonu;

e) adres e-mail;

7.5 Podanie danych osobowych przez Uczestnika dla potrzeb uczestniczenia w Programie jest dobrowolne, przy czym nie podanie danych lub nie wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych we wszystkich celach określonych w pkt 7.3 powyżej, uniemożliwia otrzymanie Nagrody.

7.6 Każda zgoda może być przez Uczestnika w dowolnym czasie odwołana poprzez zgłoszenie dokonane na adres Organizatora, przy czym odwołanie którejkolwiek ze zgód wyrażonych przez Uczestnika przed przesłaniem Nagrody będzie powodowało utratę prawa do jej otrzymania.

7.7 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. a także wykonywania prawa kontroli, w tym w szczególności żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych.

VIII. Postanowienia końcowe
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu. Zmiany regulaminu umieszczane są na stronie www. Organizatora.

8.2. Niniejszy regulamin został udostępniony w siedzibie Organizatora w czasie trwania Programu oraz na stronie www Organizatora.

8.3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Programu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

8.4. Udział Uczestnika w Programie oznacza akceptację przez niego zasad Programu, zawartych w niniejszym Regulaminie.

Wydrukuj samodzielnie kartę Kolekcji Zdrowia, zbieraj kody i odbierz gratisowe opakowanie!

kz-na-www